Regulamin Studia Tańca Sportowego HOKUS

 

Opłaty

 

 1. Wpłaty za zajęcia taneczne muszą zostać uregulowane ostatecznie do 10 każdego miesiąca osobiści a najlepiej na konto internetowe. Nr rachunku bankowego: 77 1750 0012 0000 0000 4076 9951 z dopiskiem imię i nazwisko uczestnika oraz za jaki miesiąc.
 2. W przypadku grupy początkującej opłaty regulujemy na drugich zajęciach.
 3. Zajęcia dodatkowe są obowiązkowe i nieodpłatne.
 4. Studio Tańca nie zwraca pieniędzy za zajęcia jeśli uczestnik nie uczestniczył w nich z własnej winy(np.: choroby, zmiany planu innych zajęć, itp.
 5. Zwrot pieniędzy jest możliwy tylko w przypadku odwołania zajęć przez Studio lub zajęcia zostaną odpracowane w innym terminie.
 6. Brak opłaty jest równoznaczne z rezygnacją z zajęć tanecznych.
 7. Za miesiąc uważa się 8 zajęć w miesiącu gdy zajęcia są prowadzone dwa razy w tygodniu.

 

Pozostałe

 

 1. Każdy uczestnik musi posiadać obuwie sportowe na zmianę – OBOWIĄZKOWO.
 2. Każdy uczestnik jest zobowiązany do wypełnienia ankiety z danymi osobowymi.
 3. W karcie zgłoszenia uczestnika powinny być podane aktualne numery telefonu rodziców(opiekunów) stacjonarny i komórkowe.
 4. Każdy uczestnik zajęć powinien być ubezpieczony od następstw nieszczęśliwych wypadków.
 5. Kierownik klubu ma prawo wprowadzać (w wyjątkowych wypadkach np. ferie zimowe i letnie) zmiany w programie zajęć tanecznych.
 6. Uczestnik zespołu ma obowiązek godnie reprezentować klub m.in. brać udział we wszystkich pokazach, festynach i turniejach tańca.
 7. Nieobecność tancerza na zajęciach trwająca dłużej niż dwie nieobecności z rzędu powoduje skreślenie jego z listy uczestników.
 8. Każdy uczestnik zespołu musi systematycznie i sumiennie uczestniczyć na obowiązkowych i dodatkowych zajęciach tanecznych.
 9. Instruktor ma prawo do wykluczenia z udziału w zajęciach osoby, których zachowanie zakłóca przebieg zajęć, lub jest w inny sposób niestosowne.
 10. Dodatkowe szkolenia są obowiązkowe dla tancerzy i tancerek zespołów DREAMS i JUNIORZY oraz Hokus Mini.
 11. W przypadku nagłej nieobecności tancerza na ważnym turnieju tańca bez wcześniejszego powiadomienia instruktora, instruktor ma prawo skreślić uczestnika z zajęć tanecznych!(punkt ten będzie surowo przestrzegany w celu osiągnięcia jeszcze wyższego poziomu z zakresu tańca!).
 12. Wyjazdy na turnieje obowiązują wszystkich tancerzy z zespołu.
 13. Każdy uczestnik zajęć zobowiązany jest posiadać strój i obuwie sportowe na zmianę.
 14. Uczestnicy nieobecni na ostatniej próbie przed występami będą wykluczani z występu jeśli opiekunowie nie potwierdzą obecności na występach.
 15. Z głoszenie udziału w zajęciach jest równoznaczne z przyjęciem do wiadomości i zaakceptowaniem regulaminu.

 

Instruktor i trener Joanna Filipczuk

Na naszej stronie internetowej znajdują się bieżące informacje.