• Regulamin Studia i numer konta.

  Regulamin Studia i numer konta.

  REGULAMIN  UCZESTNICTWA   NA  ZAJĘCIACH  TANECZNYCH  W

  STUDIU  TAŃCA  SPORTOWEGO  HOKUS

   

   

  1.Warunkiem  uczestnictwa  w  zespołach   jest  wypełnienie  dokładnie  karty  zgłoszenia   do końca września  oraz  systematycznie  uiszczać  opłatę  za  zajęcia  taneczne  do  15—każdego  miesiąca (również przez Internet)

  nr rachunku bankowego: 28106000760000320000682111 Bank BPH PBK o/Białystok Studio Tańca Joanna Filipczuk). Brak opłaty jest równoznaczne z rezygnacją z zajęć tanecznych.

  2.W  karcie  zgłoszenia  uczestnika  powinny  być  podane  aktualne  numery  telefonu  rodziców(opiekunów)  stacjonarny  i  komórkowe.

  3. Każdy  uczestnik  zajęć  powinien  być  ubezpieczony  od  następstw  nieszczęśliwych  wypadków.

  4.Kierownik  klubu  ma  prawo  wprowadzać (w wyjątkowych wypadkach) zmiany  w  programie  zajęć  tanecznych.

  5.Uczestnik  zespołu  ma  obowiązek  godnie  reprezentować  klub  m.in. brać  udział  we  wszystkich  pokazach, festynach  i  turniejach  tańca.

  6.  Nieobecność  tancerza  na  zajęciach  trwająca  dłużej  niż  dwie  nieobecności  z  rzędu powoduje    skreślenie  jego  z  listy  uczestników.

  7.Każdy  uczestnik  zespołu  musi  systematycznie  i  sumiennie  uczestniczyć  na  obowiązkowych  i  dodatkowych  zajęciach  tanecznych.

  8.Instruktor  ma  prawo  do  wykluczenia  z  udziału  w  zajęciach  osoby,  których  zachowanie  zakłóca  przebieg  zajęć,  lub  jest  w  inny  sposób  niestosowne.

  9.Dodatkowe  szkolenia  są  obowiązkowe  dla  tancerzy  i  tancerek  zespołów  Hokus  i  Hokus Mini.

  10.W  przypadku  nagłej  nieobecności  tancerza  na  ważnym  turnieju  tańca  bez  wcześniejszego  powiadomienia  instruktora,  instruktor  ma  prawo  skreślić  uczestnika  z  zajęć  tanecznych!(punkt  ten  będzie  surowo  przestrzegany  w  celu  osiągnięcia  jeszcze  wyższego  poziomu  z  zakresu  tańca!).

  12.Wyjazdy  na  turnieje  obowiązują  wszystkich  tancerzy  z  zespołu.

  13.Każdy uczestnik zajęć zobowiązany jest posiadać strój i obuwie sportowe na zmianę.

  14.Uczestnicy nieobecni na ostatniej próbie przed występami będą wykluczani z występu jeśli opiekunowie nie potwierdzą obecności na występach.

  15.Zgłoszenie  udziału  w  zajęciach  jest  równoznaczne  z  przyjęciem  do  wiadomości  i  zaakceptowaniem  regulaminu.

   

  Instruktor i trener  Joanna  Filipczuk

   

  Na naszej stronie internetowej w dziale aktualności znajdują się bieżące informacje.:  www.stshokus.pl